Commit 7722dcc6 authored by Kamil's avatar Kamil

typos

parent f1de9783
This diff is collapsed.
......@@ -451,7 +451,7 @@ W powyższym pliku możemy zauważyć nowy znacznik "group". Pozwala on odseparo
Wszystkie parametry możliwe do ustawienia możemy znaleźć tu [link](https://github.com/IntelRealSense/realsense-ros), w podpunkcie "Launch parameters".
Oprucz uruchomienia kamer, włączany jest "static_transform_publisher", który publikuje w systemie stałą transformację pomiędzy jendą kamerą, a drugą. Dzięki temu wskazujemy jak kamery są przesunięte względem siebie i odometrię, którą uzyskujemy z kamery t265, będziemy mogli odnieść do drugiej kamery (będziemy mogli śledzić położenie również drugiej kamery).
Oprócz uruchomienia kamer, włączany jest "static_transform_publisher", który publikuje w systemie stałą transformację pomiędzy jendą kamerą, a drugą. Dzięki temu wskazujemy jak kamery są przesunięte względem siebie i odometrię, którą uzyskujemy z kamery t265, będziemy mogli odnieść do drugiej kamery (będziemy mogli śledzić położenie również drugiej kamery).
Ostatni uruchamiany node "depthimage_to_laserscan" jak sama nazwa wskazuje pozwala uzyskać laserscan z obrazu głębi. Laser skan będzie potrzebny przy tworzeniu mapy 3d. Jeśli nie posiadamy lidaru i używamy samych kamer to w ten sposób możemy go zasymulować. W przeciwnym wypadku uruchomilibyśmy po prostu lidar już bez programu "depthimage_to_laserscan".
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment