Commit 7b6d6546 authored by Dominika Kalinowska's avatar Dominika Kalinowska

Instrukcja warunkowa "IF"

parent 91a5b8be
Pipeline #285 canceled with stages
{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Instrukcja warunkowa IF"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Instrukcja warunkowa ***if*** (\"jeżeli\") pozwala na proste sterowanie programem.\n",
"W schemacie blokowym jej odpowiednikiem jest romb decyzyjny. Definiujemy ją według następującego schematu:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 19,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# if warunek:\n",
"# instrukcje, które będą wykonane jeżeli spełniony zostanie warunek\n",
"# else:\n",
"# instrukcje, które będą wykonane jeżeli warunek nie zostanie spełniony"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Przykład: Program, który wyświetli informację o tym, czy x jest liczbą dodatnią"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {
"scrolled": true
},
"outputs": [],
"source": [
"x = 5\n",
"if x>0:\n",
" print('x jest liczbą dodatnią')"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Sprawdźmy, co się stanie jeżeli zmiennej x przypiszemy wartość ujemną"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 22,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"x = -5\n",
"if x>0:\n",
" print('x jest liczbą dodatnią')"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Program nic nie wyświetlił ponieważ nie napisaliśmy co ma się stać jeżeli warunek nie będzie spełniony. W tym celu powinniśmy użyć polecenia else"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"x = -5\n",
"if x>0:\n",
" print('x jest liczbą dodatnią')\n",
"else:\n",
" print('x nie jest liczbą dodatnią')"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Polecenie elif pozawala na sprawdzenie kilku warunków - możemy napisać dowolną ilość \"elifów\"."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 26,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# if warunek 1:\n",
"# polecenia, które będą wykonane jeżeli warunek1 zostanie spełniony\n",
"# elif warunek 2:\n",
"# polecenia, które będą wykonane jeżeli warunek2 zostanie spełniony\n",
"# elif warunek 3:\n",
"# polecenia, które będą wykonane jeżeli warunek3 zostanie spełniony\n",
"# else:\n",
"# polecenia, które będą wykonane jeżeli nie został spełniony żaden z wcześniejszych warunków"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"***ZADANIE 1***: Zmodyfikuj poniższy kod w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie nastepujących odpowiedzi \"x jest liczbą ujemną\", \"x jest liczbą dodatnią\", \"x jest równy zero\" (sprawdź działanie programu dla x=0, x=3 i x=-3)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"x = -3\n",
"if x>0:\n",
" print('x jest liczbą dodatnią')\n",
"else:\n",
" print('nie jest liczbą dodatnią')"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"***ZADANIE 2*** : Napisz program, który sprawdzi czy zmienna r (promień) jest większa od zera; jeżeli tak obliczy pole i wyświetli komunikat \"Pole koła jest równe...\"; jeżeli nie wyświetli komunikat \"Błędne dane\""
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"***ZADANIE 3*** : Napisz program, który dla podanych parametrów równania kwadratowego (a,b,c) obliczy i wyświetli wszystkie miejsca zerowe. *podpowiedź*: \n",
"* na podstawie zmiennych a, b i c oblicz deltę\n",
"* użyj ***if...elif...else*** aby zależności od tego czy delta jest większa, mniejsza czy równa 0 skorzytać z odpowiednich wzorów\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
}
],
"metadata": {
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
},
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.7.6"
}
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 4
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment