Commit 6e4643f0 authored by BusKetZz's avatar BusKetZz

README.md: inicjalizacja podstawowymi informacjami, m.in. tytul, autor, wprowadzenie

parents
Pipeline #428 failed with stages